Zeeuws-Vlaanderen
GoedLeven

Tijdig praten over de laatste levensfase

Het blijft een belemmering voor zowel zorgprofessionals als patiënten om te praten over de dood. Er zijn veel verschillende foldermaterialen, websites en apps om te ondersteunen in het gesprek, maar toch blijft het lastig. Het gevolg is dat het met regelmaat voorkomt dat mensen niet sterven op de plek die ze gewenst hadden. Gewoon omdat dit niet duidelijk genoeg is afgesproken. Vanuit deze gedachte is het project ‘tijdig praten over je levenseinde’ gestart. 

Doel van dit project is:

 • Het creëren en versterken van het bewustzijn van de eigen rol in het formuleren van zorgwensen in de laatste levensfase bij burgers, zorgprofessionals en andere hulpverleners. 
   

Resultaten

 • Er is betrokkenheid en draagvlak gecreëerd bij zorgprofessionals en patiënten/burgers om het gesprek aan te gaan over de wensen rondom het einde van het leven.
 • Zorgprofessionals en hulpverleners in Zeeuws-Vlaanderen organiseren minstens twee keer per jaar casuïstiek bespreking rondom het formuleren van zorgwensen van de laatste levensfase van patiënten.
 • Het hebben van één formulier in Zeeuws-Vlaanderen waar de levenseinde wensen en beleidsafspraken worden genoteerd voor het optimaliseren van de zorg rondom het levenseinde.
 • Er zijn duidelijke werkafspraken gemaakt om een eenduidige manier van handelen te krijgen en fouten te voorkomen in de zorg rondom het levenseinde.
   

Vervolg

Interventies om tot de resultaten te komen:

De projectgroep wordt gevormd door twee huisartsen (dhr. J. Peek en dhr. J. Bosman), een specialist ouderen geneeskunde (dhr. R. de Bakker), een neuroloog (dhr. A.J. Breukelman), de coördinator van het palliatief netwerk (mw. van Marion) en een bestuurder van Warmande (mw. Y. de Jong).

 • In samenwerking met de huisartsen is een informatieformulier ontwikkeld waarop mensen hun wensen kenbaar kunnen maken. Omdat de huisarts de regisseur is van de zorg van de meeste mensen, is de keuze gemaakt dat de huisartsen al hun 75-plussers een brief sturen met daarbij het informatieformulier en de oproep om het formulier in te vullen of het gesprek aan te gaan met de huisarts. Dit wordt getest in een pilot bij de twee huisartsen uit de projectgroep. Deze pilot is gestart in maart.
 • Het is belangrijk dat huisartsen en specialisten elkaar ontmoeten rondom dit onderwerp. Deze ontmoetingen vinden plaats in een netwerkbijeenkomst waar ontmoeting, uitwisseling en casuïstiek bespreking centraal staat. Deze netwerkbijeenkomsten heten Café Samen Sterk. Het eerste café vindt plaats op woensdag 10 mei in de avond.
 • Het noteren van de wensen rondom het levenseinde is belangrijk, maar de uitwisseling van deze informatie onder de zorgprofessionals is uiteraard minstens zo belangrijk. De projectgroep is bezig om transmurale werkafspraken te ontwikkelen en deze via het ziekenhuis en de zorggroep Nucleus te verspreiden onder de achterban.
 • Een communicatieplan zorgt ervoor dat er op vooraf vastgestelde momenten informatie wordt verspreid om de zorgprofessionals, burgers en patiënten aan te zetten tot gedragsverandering.

Effectmeting:

Om de effecten van het project te kunnen monitoren is van november tot januari een nulmeting uitgevoerd door bij huisartsen in hun HIS na te gaan hoe vaak er een gesprek is genoteerd op code ICPC A-20 (de code om levenseinde gesprekken te noteren). Voor 22 huisartsen is deze meting uitgevoerd waardoor er ook een benchmark gemaakt is. Conclusie is dat er nog weinig gesprekken gedaan of in ieder geval genoteerd worden. Na de zomer zal de meting herhaald worden om zo het effect van de interventies te kunnen meten.
 

Betrokken partijen

 • Nucleus Zorg;
 • Medische staf huisartsen;
 • Specialist ouderen geneeskunde;
 • Medische specialisten;
 • Netwerk palliatieve zorg;
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen;
 • Predikant;
 • Zorgbelang (communicatie manager).
   

Projectleider

Wilt u een bijdrage leveren aan het project of meer informatie, neem dan contact op met de projectleider, Nicole de Baat.

E-Mail n.debaat@eerstelijnsservicepunt.nl
Tel: 06-50642178 
 

Communicatie

Voor dit project is de folder 'Tijdig spreken over het levenseinde' (pdf-bestand) ontwikkeld. Deze folder geeft mensen handvatten om het gesprek met hun arts aan te gaan.

 

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top