- 31 October 2017 -

Rienk Overdiep nieuwe programmamanager Goedleven

Na een warme overdracht heeft Pieter Paardekooper, interim programmamanager van Goedleven, het stokje overgedragen aan Rienk Overdiep. Rienk heeft een achtergrond als zorgverlener en ervaring in verschillende management binnen het hoger onderwijs, waaronder programmamanagement. Hij legt al jaren de verbinding tussen innovatie, gezondheidszorg, welzijn en kennisinstituten. 

Rienk: “Samen werken aan het ontwikkelen van een integrale populatiegebonden aanpak, die leidt tot kwalitatief goede zorg dichtbij en beperking van de groei in zorgkosten. Niet alleen een mond vol, ook een flinke uitdaging.”

Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn eigen dynamiek; de sterke vergrijzing, bevolkingskrimp en tegen de grenzen van België aan. “Zeeland is een uniek stuk Nederland met een eigen cultuur,” aldus Pieter. Pieter kijkt terug op een enerverende periode waarin zijn inspanning tot nieuwe energie, initiatieven en resultaten leidde. “Bij Goedleven maakte ik kennis met een bestuur dat toen– net als ik – nog in de startblokken stond. Daarnaast stonden de participanten in de wachtstand door die wisselingen. Die situatie is omgezet naar een actieve modus. Er zijn diverse projecten opgestart, al zichtbare resultaten geboekt en ook het digitale platform ikwilmeedenken.nl werd, samen met Zorgbelang, weer ingezet om de inwoners actief mee te laten denken en praten over allerlei thema’s binnen Goedleven.

Ook is de verbinding gelegd met andere Zeeuwse initiatieven, zoals de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ). Deze commissie kreeg vanuit Goedleven een platform en verbinding met de inwoners aangereikt voor meer inbreng vanuit de regio. Inwoners gingen in gesprek met de commissie over toekomstige zorg. Met het project Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen hebben de partners in die regio een concrete vertaalslag gemaakt naar hun eigen regio, waaruit ook weer projecten zijn ontstaan.”

Rienk: “Dit zijn heel mooie resultaten, waar Pieter een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.” Pieter blijft in het vizier van Goedleven, vanwege zijn directe betrokkenheid bij het gezondheidsprogramma Zorg Dichtbij, een uitvloeisel van CTZZ.

Projecten met potentie
”Goedleven kent inderdaad mooie projecten met genoeg potentie, zoals ‘Tijdig praten over laatste levensfase’, ‘de gezondheidswaaier’, ‘nachtzorg’ en ‘responsbalans’.” gaat Rienk verder. “Veel projecten zijn gestart vanuit urgentie en de bereidheid om er ook uren en gelden in te steken. We doen veel op gevoel en vanuit ervaring. Voor mij ligt er een mooie uitdaging om van al deze initiatieven een samenhangend geheel te vormen. Door samen zichtbaar te maken welke resultaten we willen en kunnen boeken in relatie tot onze gezamenlijke ambitie.”

Over Goedleven
Het gezamenlijke doel van de Goedleven partners is dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg. Om dit doel te bereiken, werken de partners binnen Goedleven samen aan projecten op vier verschillende aandachtsgebieden: preventie, zelf doen, geen verspilling en behandeling. 

“We hebben veel losse data, die we meer dan voorheen moeten gaan omzetten naar betekenisvolle informatie én in duiding waarop we beleid kunnen maken in relatie tot onze gezamenlijke ambitie,” gaat Rienk verder.”

Kruisbestuiving tussen projecten
Pieter: “Hoe meer inzicht je krijgt in de opgaven en de populatie in de regio, hoe gerichter je interventies kunnen worden en hoe meer samenhang er komt in je programma. Daarin zit veel potentie. Want elk project wordt er beter van als het gericht bijdraagt aan je regionale opgave. En er liggen kansen over en weer om hele relevante verbindingen te leggen. Daarbij heeft Rienk nog een mooie uitdaging, namelijk het versterken en verder uitbouwen van een goed, relevant netwerk. Ook op het gebied van preventie zie ik veel kansen. De benadering vanuit positieve gezondheid kan veel breder worden uitgezet dan alleen binnen het project de gezondheidswaaier.”

“Tot op heden heeft Goedleven zich vooral gericht op zorgthema’s,” vervolgt Rienk. Wellicht is het tijd om die scope te verbreden. “Zeeuws-Vlaanderen kampt met een krappe arbeidsmarkt. Veel jongeren verlaten de regio en ondanks campagnes lukt het niet om hoogopgeleiden naar de regio te trekken. Met mijn achtergrond en connecties in het onderwijs liggen er wellicht ook kansen om dit thema binnen Goedleven op te pakken. En er is veel te winnen in het verbinden van studenten met het werkveld. En dan doel ik ook op de zorgthema’s binnen Goedleven.

Het zijn afzonderlijke werelden die elkaar veel te bieden hebben, maar (nog) niet zijn ingespeeld op elkaar.”

Pieter: “In Zeeuws-Vlaanderen is meer dan genoeg dynamiek en zeker ook urgentie om de samenwerking te blijven zoeken. Dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen, geeft zeker voldoening en ik geef met alle vertrouwen het stokje over aan Rienk.”

Pieter Paardekooper en Rienk Overdiep zijn programmamanagers, werkzaam bij Robuust.  Robuust is al jaren betrokken bij Goedleven en verantwoordelijk voor het programmamanagement.

Robuust brengt de juiste mensen en organisaties bij elkaar voor een gezonder Zuid-Nederland. Dit doet ze door het initiëren, organiseren en leiden van gezondheidsprogramma’s, zoals Goedleven.