- 24 May 2017 -

Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen

Met het project Toekomstige zorg West Zeeuws-Vlaanderen wordt er gekeken naar verschillende scenario’s om de zorg duurzaam en toekomstbestendig te maken en houden. Samenwerking en het zoeken naar nieuwe dwarsverbanden zijn daarbij niet te voorkomen en leiden tot verrassende inzichten en kansen. Centraal staat de behoefte van de inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen, het aangaan van de dialoog met inwoners over de behoefte en het behouden van goede zorg. 

Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen

Goed leven door: verkenning samenhangende zorgvisie in relatie tot de gevolgen voor de dienstverlening aan de klant, de deelnemende organisaties, vastgoed (intramuraal en extramuraal), woningmarkt, toerisme en financiering.

Met het project Toekomstige zorg West Zeeuws-Vlaanderen wordt er gekeken naar verschillende scenario’s om de zorg duurzaam en toekomstbestendig te maken en houden. Samenwerking en het zoeken naar nieuwe dwarsverbanden zijn daarbij niet te voorkomen en leiden tot verrassende inzichten en kansen. Centraal staat de behoefte van de inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen, het aangaan van de dialoog met inwoners over de behoefte en het behouden van goede zorg.
Onder het project vallen vier deelprojecten namelijk, toegang tot zorg, gezondheidscentrum Oostburg, lange termijnvisie wonen en zorg, Spoedeisende hulp zorg en toerisme.

Toegang tot zorg

Na de zomer start een pilot in Brekens waarin de huisartsen, de wijkverpleging en de gemeente samenwerken in de ondersteuning om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hiertoe richten zij een gezamenlijk loket en bieden daarvanuit een gezamenlijk zorg- en ondersteuningsplan en besluitvorming/indicatiestelling. Dit scheelt tijd en energie voor de cliënt en de mantelzorgers.

Gezondheidscentrum

20 mei vond de open dag plaats van het eerste deel van het gezondheidscentrum Antonius.

Het ziekenhuis in Oostburg biedt naast ziekenhuiszorg ook steeds meer andere functies. Op de begane grond wordt dit jaar het gezondheidscentrum gebouwd. Hierin vinden verschillende deelnemers uit de medische, paramedische en sportieve sector onderdak. Ze hebben als doel om samen te werken aan de gezondheidsbevordering van mensen. Het gezondheidscentrum wordt naar verwachting eind 2017 compleet opgeleverd.

Het naastgelegen Woonzorgcentrum  Stelle is toe aan nieuwbouw. Binnen het project kijken we welke functies en volumes/omvang er binnen deze nieuwe voorziening nodig zijn. Afhankelijk daarvan kijken we of het bestaande ziekenhuisgebouw aanpasbaar is of dat we over moeten gaan tot volledige nieuwbouw. Mogelijk op een andere locatie. En wat doen we in dat geval met het oude gebouw? En hoe verhoudt zich dat tot het centrumplan Oostburg. Om de verschillende scenario’s te verkennen, doet een adviesbureau onderzoek naar de bruikbaarheid van bestaande gebouwen en kijkt een stedenbouwkundige vanuit het ministerie naar de ruimtelijke mogelijkheden.

Na de zomer start een pilot in Breskens waarin de huisartsen, de wijkverpleging en de gemeente samenwerken in de ondersteuning om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hiertoe richten zij een gezamenlijk loket en bieden daarvanuit een gezamenlijk zorg- en ondersteuningsplan en besluitvorming/indicatiestelling. Dit scheelt tijd en energie voor de cliënt en de mantelzorgers. De voorbereidingen voor deze pilot starten deze maand.

Lange termijnvisie wonen en zorg

In dit deelproject kijken we (naar het huidige en) naar het in de toekomst benodigde aantal woon-zorgcomplexen / eenheden, (kleinschalig) geclusterde extramurale woonvormen en zorggeschikte particuliere en huurwoningen. Alsmede naar de meest geschikte locaties en spreiding hiervan. Ook kijken we naar de investeringen voor deze transformatie van de woonvoorraad en naar de (mogelijke) extra kosten voor ambulante zorg, vervoer, huishoudelijke verzorging, e.d.. Daarbij stellen we ons tevens de vraag in hoeverre het de wens en in het belang van inwoners en mantelzorgers is om zelfstandig te (blijven) wonen of dat we bijvoorbeeld toch de verzorgingshuizen in stand moeten houden. Aan de hand van cijfers, gesprekken en interviews maken we gezamenlijk (zorgaanbieders, gemeente en woningbouwvereniging) een maatschappelijke kosten-batenanalyse om tot een juiste keuze en infrastructuur voor de toekomst te komen.

NB: Dit onderzoek en deze visie richt zich zowel op de ouderenzorg, verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg als op de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Spoedeisende hulp zorg en toerisme

In de zomer zijn er in het westen van Zeeuws-Vlaanderen veel toeristen. Veel van deze toeristen moeten indien hen iets overkomt voor spoedzorg naar Terneuzen of naar Knokke. Met dit project wordt er gekeken of de zorg dichterbij gerealiseerd kan worden en daarmee de dienstverlening aan onze toeristen, maar ook aan onze eigen inwoners op peil kunnen houden (of mogelijk zelfs verbeteren).