Responsbalans

Hoe krijgen we de juiste patiënt op het juiste moment bij de juiste hulpverlener ? En hoe krijgen we de medische bereikbaarheid en inzetbaarheid zo optimaal mogelijk in Zeeuws-Vlaanderen? Met de Responsbalans willen we de samenhang en regio op ANW-inzet optimaliseren.

Prioriteren van zorg kan een positief effect hebben op kosten, doelmatigheid en efficiëntie van de spoedzorg. Triagisten van de MKA en HAP zouden op dezelfde hulpvragen eenduidig moeten antwoorden met dezelfde urgentieclassificatie en dezelfde hulpverleningsinzet, aangezien de patiëntengroepen die de huisartsen en MKA benaderen steeds minder van elkaar verschillen. De werkelijkheid is echter anders.

In de keten spoedzorg worden op dit moment verschillende triagesystemen gehanteerd, met ieder een eigen visie en systematiek. Als gevolg daarvan leidt de selectie en rangschikking niet altijd tot de beste zorginzet. Daarnaast is er nu weinig differentiatie mogelijk in de in te zetten hulpverlener bij een spoedzorgvraag van een patiënt. Hierdoor zijn verschillende disciplines naast elkaar inzetbaar in de ANW-uren voor hun “eigen groep” patiënten, terwijl dit overstijgend voor heel Zeeuws-Vlaanderen efficiënter ingezet kan worden.

Met de huidige werkwijze worden onnodige kosten gemaakt. Want zichtbaar is dat het niet altijd nodig is dat er een ambulance ingezet wordt, maar tot dusverre is er geen goede samenwerkingsstructuur om een andere hulpverlener naar de hulpvrager te sturen. We zijn van mening dat het gebruik van één triagesysteem door alle ketenpartners in de spoedzorg positieve effecten heeft op efficiëntie, doelmatigheid, veiligheid, patiënttevredenheid en op de patiënt afgestemde zorg. Tevens zal  de onderlinge communicatie en samenwerking verbeteren.

Het project richt zich op vier processen

 • Voorbereiding geïntegreerde triage
  Hierbij kijken we naar de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking in de triage van de spoedzorg door de HAP en RAV (112 Meldkamer), het verbeteren van de inhoudelijke afstemming bij de triage, het uitwisselen van elektronische gegevens en het aanbrengen van een grotere differentiatie in de uitkomsten van de triage, waardoor een aantal extra categorieën erbij komen.
 •  Optimaliseren efficiëntie in inzet in de ANW uren van spoedzorg
  We gaan differentiëren in de responswijze op een oproep en de discipline die ingezet moet worden door samenwerkingsafspraken te maken met ketenpartners uit de spoedzorg (HAP, RAV, GGZ crisiszorg, VVT en thuiszorg). Onder andere over de beschikbaarheid van responsmogelijkheden. Deze afspraken leggen we vast in werkprocessen over informatievoorziening, registratie en inschakeling respons.
 • Soepele, goed geïnformeerde inzet van de juiste deskundigheid bij een niet-medische zorgvraag en een spoed zorgvraag
  We streven ernaar dat de zorgprofessional voldoende informatie heeft om de spoedzorgvraag zelfstandig af te kunnen handelen. De informatie die de respons op een zorgvraag oplevert wordt aan de juiste ketenpartner gegeven, zodat die de volgende dag eventuele vervolgacties kan uitvoeren.
 • Monitoring
  Monitoring en evaluatie van de respons op een spoedvraag als dit een ‘niet- medische’ zorgvraag blijkt te zijn. Hierbij kijken we of het de partijen lukt om de gemaakte afspraken na te komen, hoe de informatie-uitwisseling verloopt, wat de tevredenheid van de patiënt en de ketenpartners in de spoedzorg hierin is. Op basis van deze uitkomsten worden samenwerkingsafspraken aangescherpt en verbetert.

Beoogde resultaten

Met dit project de Responsbalans willen we de volgende resultaten behalen:

 • Nieuwe inrichting en beschrijving van de werkprocessen in de triage spoedzorg  binnen de samenwerkingsrelatie tussen de HAP en de RAV.
 • Inzicht via kwantitatieve inventarisatie van het aantal en de soort spoedvragen, de gewenste respons, de plaats waar de oproepen zich voordoen en de reactiesnelheid.
 • Inzicht in het bespaarpotentieel bij een effectievere respons.
 • Uitbreiding samenwerking rondom niet-medische spoedvragen. Mede door inzicht in samenwerkingsrelaties en in werkprocessen (wat moet er geregeld zijn, hoe krijgen mensen informatie van elkaar en via welke platforms…)
 • Kennis over gewenste aanpassingen in het triage systeem, zodat een grotere differentiatie in de uitkomsten mogelijk is en we inzicht hebben in hoe de aanpassing te realiseren is.

Betrokken partijen

 • NucleusZorg
 • Warmande
 • ZorgSaam
 • RAV Zeeland
 • Meldkamer (GMZ)
 • CZ

Meer informatie?

 • Meike de Boef, projectleider deelproject 1:  Triage
 • Tonny de Groot, projectleider deelproject 2: Efficiëntie in respons op spoedzorgvraag.