Tijdig praten over de laatste levensfase

Het blijft een belemmering voor meerdere zorgprofessionals als patiënten om over de dood te praten. Er zijn veel verschillende mappen, websites en apps om te in het gesprek te zijn, maar toch blijft het lastig. Het gevolg is dat het met regelmaat voorkomt dat mensen niet sterven. Er wordt af gereisd. Over deze gedachte is het project ‘Tijdig praten over je levenseinde’ gestart. Inmiddels is niet project afgerond.

Doel van dit project

Het creëren en versterken van het bewustzijn in de formulering van zorgwensen in de laatste levensfase bij burgers, zorgprofessionals en andere hulpverleners.

Je bent vrij om zelf te bepalen wanneer het voor jou tijd is om een gesprek aan te gaan. Het is vooral belangrijk om al eens na te denken over wat je zou willen. Wat je vaak ziet is dat mensen zich er niet van bewust zijn dat zij een keuze hebben. Voor iedereen is de leeftijd wanneer ze over het levenseinde willen nadenken anders, maar vanaf 75-plus is het altijd gewenst. - huisarts Peek

resultaten

 • Er is betrokkenheid en draagvlak creëren bij zorgprofessionals en patiënten / burgers om het gesprek rond de einde van het leven.
 • Zorgprofessionals en hulpverleners in Zeeuws-Vlaanderen bieden twee keer per jaar casuïstiekbespreking rondom het formuleren van zorgwensen van de laatste levensfase van patiënten.
 • Het is from of form in Zeeuws-Vlaanderen true of the life of the health.
 • Er zijn uiteraard werkafspraken gemaakt om een ​​eenduidige manier van omgaan met te voorkomen en te voorkomen in de zorg rondom het levenseinde.

Vervolg

Interventies om tot de resultaten te komen:

De projectgroep bestaat uit twee huisartsen (de heer J. Peek en de heer J. Bosman), een specialist ouderengeneeskunde (de heer R. de Bakker), een neuroloog (de heer AJ Breukelman), de coördinator van het palliatief netwerk (mevrouw Van Marion) en een bestuurder van Warmande (mevrouw De Jong).

 • In samenwerking met de huisartsen is een informatieformulier ontwikkeld waarin mensen hun wensen kenbaar kunnen maken. Omdat voor de vaak mensen de huisarts de regisseur is van de zorg, is de keuze gemaakt dat de huisartsen al hun 75-plussers een korte sturen met het informatieformulier en de oproep naar het formulier in te vullen van het gesprek aan te gaan met de huisarts. Dit wordt getest in een pilot bij de twee huisartsen uit de projectgroep. Deze pilot is gestart in maart.
 • Het is belangrijk dat huisartsen en specialisten elkaar ontmoeten rondom dit onderwerp. Deze ontmoetingen vinden plaats in een netwerkbijeenkomst waar ontmoeting, uitwisseling en casuïstiekbespreking centraal staan. Deze netwerkbijeenkomsten heten Café Samen Sterk. Het eerste café vindt plaats op woensdag 10 mei in de avond.
 • Het noteren van de wensen rondom het levenseinde is belangrijk, maar de uitwisseling van deze informatie onder de zorgprofessionals is uiteraard minstens zo belangrijk. De projectgroep is bezig om transmurale werkafspraken te ontwikkelen en deze via het ziekenhuis en de zorggroep Nucleus te verspreiden onder de achterban.
 • Een communicatieplan zorgt ervoor dat er op vooraf vastgestelde momenten informatie wordt verspreid om de zorgprofessionals, burgers en patiënten aan te zetten tot gedragsverandering.

Effectmeting

Om de rol van het project te kunnen monitoren is van november tot januari een nulmeting uitgevoerd door in hun HIS na te gaan dat er een gesprek is genoteerd op code ICPC A-20 (de code om levenseinde documenten te noteren). Voor 22 huisartsen is deze meting ook een benchmark gemaakt is. Conclusie is dat er geen enkele genoteerd worden. Na de zomer zal de meting herhaald worden om het effect van de interventies te kunnen meten.

Keuzes hebben en maken

Van de 90 patiënten die van huisarts hebben een kort hebben gekregen zijn 50 het gesprek aangegaan met hun huisarts. Reacties van de patiënten zijn positief. Er zijn veel vragen over het leven van de wensen rondom het leven. Dit komt mede doordat het veel geduld heeft met dit onderwerp. Veel patiënten verwachten dat de huisarts geen tijd en ruimte heeft voor dit soort gesprekken.

Huisarts Peek: ‘Het gesprek aangaan met mijn patiënten vind ik als huisarts gewoon belangrijk. Als huisarts kan ik ondersteuning bieden in keuzes van keuzes en mijn patiënt zo goed mogelijk helpen met vragen. ‘

In de regio wordt aan alle huisartsen gevraagd om een ​​oproep tot patiënten die 75 jaar oud zijn. ‘U moet natuurlijk niet op deze korte te wachten, u kunt zelf uw gesprek voeren met uw huisarts aangaan,’ aldus Peek.

Betrokken partijen

 • Nucleus Zorg
 • Medische staf huisartsen
 • Specialist ouderen geneeskunde
 • Medische specialisten
 • Netwerk palliatieve zorg
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
 • Predikant
 • Zorgbelang (communicatiemanager)

Zo’n driekwart van de mensen heeft nagedacht over wat zij willen in hun laatste levensfase, zoals wensen rondom reanimatie en euthanasie. Maar slechts 4% van hen bespreekt dit ook met zijn of haar arts. Mensen willen het wel bespreken, maar weten vaak niet goed hoe. En dat proberen we met het project te doorbreken. Om mensen te helpen bij het tijdig te spreken over het levenseinde hebben we een speciale brochure ontwikkeld. -Yolanda de Jong, vanuit Warmande deelnemer aan dit project.

image

Map

Voor dit project is de map ‘Tijdig spreken over het levenseinde’  ontwikkeld. Deze voorzien ze om hun gesprek met hun kunst aan te gaan.